Đoàn kết và dựng xây
17:12 | 31/05/2021 610

Bước đến kỷ niệm ba mươi,

Chúc cho MITEC ngày càng thành công.

Tuổi mới thịnh vượng, phát tài,

Tương lai phát triển, kéo dài bền lâu.

Lãnh đạo sáng suốt dẫn đầu

Đưa ra đường lối, chỉ đạo tài ba

Nhân viên đoàn kết đồng lòng,

Cùng nhau nỗ lực mọi việc hanh thông.

Hợp đồng, dự án kinh doanh,

Hoàn thành xuất sắc vượt tầm chỉ tiêu.

Tất cả chung sức, chung lòng,

Dựng xây MITEC ngày càng phất cao.

Tác giả: Dương Thị Thoa

Ban QLTN